Algemene voorwaarden - Pelikan
titlebar titlebar

Algemene voorwaarden

verkoop- en leveringsvoorwaarden
geldig vanaf 01.03.2020
1. toepassingsgebied
(1) Deze verkoop- en leveringsvoorwaarden gelden uitsluitend voor alle verkopen en leveringen van goederen, toebehoren en reserveonderdelen (hierna "goederen" genoemd) door PRP Solution GmbH (hierna "PRP" genoemd). Tegenstrijdige en/of aanvullende algemene voorwaarden van de koper zijn niet van toepassing op PRP. Dit geldt ook als PRP deze voorwaarden niet uitdrukkelijk tegenspreekt of zijn contractuele verplichtingen zonder voorbehoud nakomt.
(2) Alle contractuele bepalingen zijn opgenomen in het document, waarvan deze voorwaarden deel uitmaken. Er zijn geen nevenafspraken.
(3) Deze verkoop- en leveringsvoorwaarden gelden ook voor alle toekomstige zaken met de koper.
2. aanbod
(1) Alle aanbiedingen van PRP zijn niet-bindend. Zij vormen slechts een uitnodiging aan de koper om een aanbod van zijn kant in te dienen.
(2) Openbare verklaringen van PRP, de fabrikant van de geleverde goederen of zijn assistenten, met name in reclame of etikettering, geven geen beschrijving van de kwaliteit van de goederen of een garantie daarvan.
3. prijzen
De op het moment van het sluiten van het contract geldende catalogusprijzen van prP zijn van toepassing op alle verkopen. Alle prijzen zijn exclusief de op dat moment geldende wettelijke belasting over de toegevoegde waarde. Indien zes weken na het sluiten van de overeenkomst en vóór de levering kostenstijgingen optreden waarvoor PRP niet verantwoordelijk is, zoals stijgingen van materiaal- en arbeidskosten, openbare lasten of andere kosten, is PRP gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen. PRP zal deze kostenstijgingen op verzoek van de koper bewijzen.
4. minimale bestelwaarde, verzendkosten
(1) De vrachtkosten voor de leveringen worden berekend op basis van de waarde van de bestelling. Zie de bijgevoegde tabel voor gedetailleerde vrachtkosten:
Status maart 2020.
(2) Alleen de minimumhoeveelheden die in de prijslijst onder leveringseenheden of een veelvoud daarvan zijn vermeld, kunnen worden besteld.
5. betaling
(1) De koopprijs moet binnen 14 dagen na de factuurdatum worden betaald. Binnen deze periode krijgt de koper een korting van 2%. Indien de betaling binnen 30 dagen na factuurdatum wordt ontvangen, dient de koopprijs zonder aftrek te worden betaald.
(2) Indien de besteller de factuur niet binnen een termijn van 30 dagen na factuurdatum betaalt, is de besteller volgens § 286 lid 3 BGB in verzuim. De rechtsgevolgen worden anders bepaald volgens § 288 BGB.
(3) Indien de koper zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, heeft PRP het recht om de uitvoering geheel of gedeeltelijk te weigeren tot de betaling van de verschuldigde bedragen of het stellen van een zekerheid.
(4) De koper heeft alleen recht op verrekening of retentie als zijn tegenvorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld of onbetwist zijn.
6. levering en vertraging in de levering
(1) Tenzij anders overeengekomen zijn alle leveringen "af fabriek" (Freightways Distriservices B.V., Nijverheidstraat 2, Katwijk, NL-2222AV) conform INCOTERMS 2010 (EXW). PRP behoudt zich het recht voor om de wijze van verzending en het juiste verpakkingsmateriaal te kiezen.
(2) Termijnspecificaties, met name de door PRP gespecificeerde leveringstermijnen, zijn alleen bindend indien zij uitdrukkelijk als bindend worden bevestigd door PRP. PRP is op geen enkele wijze verplicht zich te houden aan bevestigde levertijden, indien de eisen die de koper aan het eindproduct stelt en/of de klantinformatie, die nodig is voor de verzending of levering van de goederen, pas na het sluiten van de overeenkomst wordt ontvangen.
(3) De leveringstermijnen worden op passende wijze verlengd in gevallen waarin er sprake is van leveringsbelemmeringen, waarvoor PRP niet verantwoordelijk is. Dit geldt met name in geval van storingen in de energievoorziening of het verkeer, het opleggen van een embargo, operationele verstoringen, vakbondsacties of een vertraagde of mislukte zelfvoorziening. Indien het voor PRP onmogelijk wordt om de overeenkomst uit te voeren om de genoemde redenen, wordt de betreffende bestelling als geannuleerd beschouwd. PRP stelt de koper onverwijld op de hoogte van dergelijke belemmeringen voor de levering.
(4) Indien PRP de bindende levertermijnen overschrijdt, kan de koper zijn wettelijke rechten pas doen gelden na het aflopen van een passende verlenging van ten minste vier weken.
(5) PRP heeft recht op deelleveringen in redelijke mate.
7. garantie
(1) Indien de geleverde goederen een materieel defect vertonen, zal PRP, naar keuze, ofwel het defect opheffen ofwel de goederen vrij van defecten leveren (latere uitvoering). Als de aanvullende prestatie mislukt of onredelijk is voor de koper, kan de koper de koopprijs verlagen of zich terugtrekken uit het contract. De koper heeft geen verdere vorderingen, met uitzondering van de vorderingen in artikel 8 (aansprakelijkheid).
(2) De garantie dekt geen schade en storingen die het gevolg zijn van onjuiste behandeling, uitpakken, overbelasting of natuurlijke slijtage.
leen aansprakelijk voor schade indien
a) de aansprakelijkheid is verplicht volgens het toepasselijke recht, zoals bijvoorbeeld volgens de Duitse wet op de productaansprakelijkheid (ProdHaftG) of in geval van schade aan leven, lichaam of
gezondheid, PRP een essentiële contractuele verplichting (kardinale verplichting) of een garantie schenden of, indien
b) de schade is te wijten aan grove nalatigheid of opzet van PRP.
(2) In alle andere gevallen is de aansprakelijkheid van PVP voor schade uitgesloten, ongeacht de rechtsgrond. In het bijzonder is PRP niet aansprakelijk voor indirecte schade, gederfde winst en andere financiële verliezen van de koper.
(3) De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot de schade die PRP bij het sluiten van de overeenkomst heeft geleden als gevolg van de voor haar toegankelijke omstandigheden en feiten.
redelijkerwijs had kunnen voorzien of voorzien Deze beperking van de aansprakelijkheid is niet van toepassing in de gevallen van artikel 8, lid 1, onder a).
(4) De uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid volgens de bovenstaande paragrafen geldt ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van de werknemers en plaatsvervangers van PRP.
9. overmacht
Niettegenstaande de bepalingen in artikel 8 (Aansprakelijkheid), is PRP niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige verstoring of vertraging in de uitvoering van enig deel van deze overeenkomst als gevolg van gebeurtenissen die buiten de controle van PRP vallen, met inbegrip van staking of arbeidsconflicten. Indien deze gebeurtenissen meer dan 30 dagen duren, hebben PRP en de koper het recht om zich met onmiddellijke ingang uit het contract terug te trekken door de terugtrekking te verklaren aan de betreffende andere partij, zonder enige aanspraak op vergoeding van enige schade of verlies.
10. aansprakelijkheid van de koper
Indien de zaken zijn vervaardigd volgens tekeningen, modellen, etiketten, merken of andere specificaties van de afnemer, verplicht de afnemer zich PRP te vrijwaren van elke aansprakelijkheid voor inbreuk op industriële eigendomsrechten zoals octrooien, modellenoctrooien of auteursrechten waaraan PRP is blootgesteld omdat de zaken voldoen aan deze specificaties.
11. wijzigingen in de presentatie en het product
De koper is niet gerechtigd om de presentatie van de goederen van PRP (met name blistering) of de producten zelf te wijzigen.
12. eigendomsvoorbehoud
(1) PRP behoudt zich de eigendom van de geleverde goederen voor (hierna "voorbehouden goederen" genoemd) totdat alle - huidige en toekomstige - vorderingen uit de zakelijke relatie met de koper zijn voldaan.
(2) De koper is verplicht de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen zorgvuldig op te slaan en deze voldoende te verzekeren tegen brand, water, diefstal en andere risico's op eigen kosten. PRP is te allen tijde gerechtigd om van de koper een bewijs te verlangen van het afsluiten van de polis of de betaling van de verzekeringspremie. Bij het afsluiten van het contract draagt de koper de overeenkomstige vorderingen van de verzekeringspolis op de verzekeringsmaatschappij over aan PRP.
(3) De koper dient PRP onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen van interventies van derden of een inbeslagname door derden met betrekking tot de voorbehouden goederen. De koper draagt de kosten die nodig zijn om de rechten van PRP te beschermen, voor zover deze niet kunnen worden teruggevorderd van de derde.
(4) De koper heeft het recht om de voorbehouden goederen in het kader van een gewone bedrijfsuitoefening te verkopen. De koper draagt nu reeds alle huidige en toekomstige vorderingen ter hoogte van het factuurbedrag (inclusief BTW), die hem uit de wederverkoop van deze goederen toekomen, over aan PRP. PRP accepteert hierbij deze opdracht. De koper behoudt het recht om deze vordering ook na de overdracht te innen. De machtiging van PVP om de vordering zelf te innen, blijft hierdoor onaangetast. PRP is verplicht de vordering niet te innen zolang de koper zijn betalingsverplichtingen uit de overeengekomen opbrengst nakomt, niet in gebreke is met de betaling en met name geen aanvraag tot opening van een insolventieprocedure is ingediend of de betalingen niet zijn gestaakt.
(5) Het is de koper verboden om de voorbehouden goederen op een andere manier te gebruiken. In het bijzonder is hij niet gerechtigd de voorbehouden goederen in zekerheid over te dragen of te verpanden.
(6) Indien de koper een wezenlijke contractuele verplichting schendt, in het bijzonder wanneer hij in gebreke blijft met de betaling, heeft PRP het recht om de behouden goederen op kosten van de koper terug te nemen of om de overdracht van eventuele eigendomsrechten van de koper ten opzichte van derden te eisen. Bovendien heeft PRP het recht om het volgrecht van de koper te herroepen, de vorderingen te innen en de voorbehouden goederen te gebruiken, te exploiteren of door te verkopen. PRP kan de opbrengst van de verkoop van de gereserveerde goederen gebruiken. De koper is aansprakelijk voor de schade als de opbrengst van de verkoop lager is dan de koopprijs.
13. teruggave van goederen
(1) Indien PRP na overleg met de koper als gebaar van goede wil een retourzending van de goederen aanvaardt, dient deze in voldoende transportverpakking aan PRP te worden geretourneerd onder het door de interne dienst van PRP toegekende retourneringsnummer.
(2) Uitgesloten van de uitwisseling of een creditnota zijn speciale artikelen die door ons worden vervaardigd, alsmede producten die niet in een geldige prijslijst zijn opgenomen. Dit geldt ook voor artikelen met een prijsmarkering, die beschadigd zijn of over elkaar heen liggen.
(3) Afhankelijk van de leeftijd en de staat van de goederen kunnen wij slechts naar evenredigheid crediteren: Creditnota voor netto-aankoop voor artikelen tot 6 maanden na ontvangst van de goederen, creditnota van 80% van de netto-aankoop voor artikelen na meer dan 6 maanden na ontvangst van de goederen.
(4) Voor geretourneerde goederen wordt 10 % administratiekosten in rekening gebracht en, indien van toepassing, 15 % voor het opnieuw verpakken.
14. plaats van bevoegdheid
De plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst of in verband daarmee is Hannover. Ongeacht de bovenstaande overeenkomst over de plaats van jurisdictie, kan PRP de koper ook in zijn vestigingsplaats aanklagen.

Verzamel Punten bij elke aankoop en bespaar voor enorme kortingen!
Meer informatie

  info@prp-eu.com

Reseller worden     Zoeken in website

PRP Solutions GmbH © 2024 - Alle rechten voorbehouden